Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en op alle overeenkomsten met dev+, niettegenstaande eventuele strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de algemene voorwaarden van dev+.

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes – orderbevestiging

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van dev+ zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte via Harvest goedkeurt. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant aan de overeenkomst. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten mondelinge en/of schriftelijke akkoorden. De uitvoering van de bestelling start vanaf ontvangst van het voorschot.

2.2. Alle wijzigingen in scope/functionaliteiten tijdens en/of na het traject worden, in regie uitgevoerd aan het op dat ogenblik geldende uurtarief, tenzij anders afgesproken.

Artikel 3. Annulatie van de bestelling

3.1. De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang dev+ haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 10% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 500 EUR.

Artikel 4. Levering

4.1. De datum van levering is indicatief en bindt dev+ niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst.

4.2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, opmaak bestanden, inhoudelijke documenten, originelen of beelden (tijdig) over te maken, zowel voor als tijdens de ontwikkeling, en de verbeterde testversie (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst. Opmaak bestanden, uitgewerkt conform de scope / functionaliteiten van de offerte, moeten steeds voor de start van de uitvoering van de bestelling worden aangeleverd indien met de afgesproken leveringstermijn wil kunnen aanhouden.

Artikel 5. Betalingsmodaliteiten

5.1. Tenzij anders overeengekomen, zijn de facturen van dev+ contant betaalbaar. Betwistingen dienen binnen de zeven werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan dev+ kenbaar gemaakt te worden. Een betwisting kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.

5.2. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van dev+. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.

5.3. Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe door dev+, is de klant aan dev+ een nalatigheids-intrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties. Er wordt ook een forfaitaire schadevergoeding in rekening gebracht van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 EUR. De verschuldigde intrest wordt berekend vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt dev+ zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. De klant mag in dat geval de door dev+ gemaakte creaties niet gebruiken.

5.4 Oplevering van uitgevoerde werken kan pas gebeuren na betaling van 30% van de facturen. De overdracht van de broncode en de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de website, kunnen pas plaatsvinden nadat de klant de volledige som van de goedgekeurde offerte betaald heeft.

5.5 Webprojecten die on hold zijn gezet door de klant geven geen aanleiding tot schorsing van betaling. Voor projecten die langer dan 6 weken gepauzeerd worden, wordt er een restart fee aangerekend à rato van de tijd die nodig is om het project terug op te starten.

5.6. dev+ is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de diensten (vb website) geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien de klant één of meer van zijn verplichtingen voortspruitende uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet nakomt (zoals een niet-betaling van de factuur) zonder dat de klant aanspraak kan maken op terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen of enerlei schadevergoeding. dev+ zal in elk geval de klant hiervan op de hoogte stellen. Verder is dev+ gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval de klant in staat van faillissement is verklaard, de klant een gerechtelijk akkoord heeft gevraagd of aanvaard, of meer algemeen de klant in staking van betaling verkeert.

Artikel 6. Aansprakelijkheid – Algemeen

6.1. dev+ verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van dev+ zijn middelenverbintenissen. dev+ is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant. Na ontwikkeling van een website voorziet dev+ in een transparante overdracht en installatie. dev+ voorziet ook een garantieperiode van 6 weken na testoplevering, voor het verwerken van technische bugs. De testoplevering geldt als voorlopige aanvaarding door de klant. Zonder schriftelijk tegenbericht wordt deze voorlopige aanvaarding na 6 weken definitief.

6.2. dev+ kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. dev+ zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van dev+ of een aangestelde.

6.3. De aansprakelijkheid van dev+ met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van dev+. De totale aansprakelijkheid van dev+, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan dev+ werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

6.4. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt dev+ geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

6.5. dev+ kan niet aansprakelijk gehouden worden voor het gebruik van foto’s of lettertypes geleverd en/of goedgekeurd door de klant.

Artikel 7. Aansprakelijkheid software

7.1. Onverminderd artikel 6, geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of –storing, blikseminslag,…) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,…), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.

8.2. Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (m.n. de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. De klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door dev+ ontwikkelde sites.

8.3. De klant zal de intellectuele eigendomsrechten van dev+ te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal dev+ onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de intellectuele eigendomsrechten van dev+ waarvan hij kennis neemt.

Artikel 9. Hostingdiensten

9.1. Voor de hosting werkt dev+ samen met een gespecialiseerde hostingpartner. Een beschrijving van de hosting diensten en de aansprakelijkheid van deze partner is opgenomen in de Service Level Agreement (SLA) van deze hostingpartner. Deze SLA kan worden aangepast of gewijzigd door de hostingpartner. Op eerste verzoek van de klant bezorgt dev+ de klant een kopie van de actuele versie van de SLA.

9.2. De hostingdiensten worden door dev+ aan de klant verstrekt op jaarbasis, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding. De actuele prijslijst kan worden opgevraagd aan dev+ en kan jaarlijks worden aangepast. Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit te doen uiterlijk 1 maand voor de vervaldag van de huidige periode (= factuurdatum + 12maanden). De opzeg moet aan dev+ worden kenbaar gemaakt per aangetekende brief en per e-mail. Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende lopende jaar verschuldigd zijn.

9.3. Voorbeeld : indien de klant de domeinnaam afneemt op 1 februari 2018, loopt de hostingdienst tot 1 februari 2019. Om geldig te zijn, moet de opzeg in dat geval gebeuren vóór 31 december 2018.

Artikel 10. Domeinnaam

10.1. Indien de klant een domeinnaam bestelt via dev+, dan komen de rechten verbonden aan deze domeinnaam uitsluitend toe aan de klant. dev+ staat als agent in voor het beheer van de domeinnaam voor zover de klant hiertoe de verschuldigde jaarlijkse vergoeding betaalt aan dev+. Deze beheerovereenkomst is van onbepaalde duur en kan per aangetekende brief worden opgezegd uiterlijk één maand voor de verjaardag van de domeinnaamregistratie.

Artikel 11. Beëindiging van de overeenkomst

11.1. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft dev+ het recht om ofwel (i) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

11.2. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door dev+ verleende diensten betalen, alsook de kosten die dev+ moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat dev+ nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor dev+. Bovendien behoudt dev+ het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

11.3. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

Artikel 12. Afwerving

12.1. De klant verbindt er zich toe om vanaf de aanvangsdatum van de samenwerking tot 24 maanden na de beëindiging ervan geen personeel van dev+ direct of indirect in dienst te nemen, of op welke andere basis dan ook, noch voltijds, noch deeltijds in te huren of pogingen hiertoe te ondernemen. Met de term “personeel” wordt bedoeld alle vaste en freelance medewerkers van dev+.

12.2. Wanneer de klant dit artikel overtreedt, is de klant gehouden om een schadevergoeding te betalen gelijk aan het bruto jaarsalaris van de betreffende persoon.

Artikel 13. Geheimhoudingsplicht

13.1. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 14. Verwerking persoonsgegevens

14.1. Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van dev+, heeft dev+ de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.

14.2. In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt dev+ persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer’, i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.

Artikel 15. Referentie

15.1. De klant gaat ermee akkoord dat het door dev+ voor de klant uitgevoerde werk wordt opgenomen in het referentieportfolio van dev+.

Artikel 16. Overmacht

16.1. Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover dev+ geen controle heeft, bevrijden dev+, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

Artikel 17. Nietigheid

17.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen dev+ en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 18. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

18.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van dev+. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbanken te Gent.

We use cookies.

We use cookies on this website to track user visits using Google Analytics. By accepting, you agree with this usage. More info